Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego www.oplot.eu (zwany dalej „Serwisem Internetowym” lub „Serwisem”) prowadzonego Oplot Borys Gołębiowski z siedzibą w Łodzi, jak również stosowania plików cookies przez Serwis internetowy.

Dane osobowe osób odwiedzających Serwis Internetowy (zwanych dalej „Użytkownikami”) są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”.

W niniejszej polityce prywatności zawarte są wszystkie informacje o Oplot.eu jako o administratorze danych osobowych Użytkowników wymagane przez art. 13 RODO, jak również informacje o plikach cookies wymagane przez art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem możliwości korzystania z Usług dostępnych na stronie internetowej nie są małoletni poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących małoletnich poniżej 16 roku życia.

Poniższe informacje kierowane są do wszystkich Użytkowników Serwisu Internetowego www.oplot.eu.

 1. Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest: firma Oplot Borys Gołębiowski z siedzibą w Łodzi pod adresem ul. Wigilijna 2/2, 93-329, NIP: 731-139-05-15 .

 1. Dane kontaktowe Administratora

Możesz się z Nami skontaktować przez adres e-mail: sklep@oplot.eu , telefonicznie pod numerem: +48 608 086 685 lub pisemnie na nasz adres: ul. Wigilijna 2/2 , 93-329 Łódź.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych. Możesz się z nim skontaktować przez adres e-mail: sklep@oplot.eu lub za pomocą poczty tradycyjnej: ul. Wigilijna 2/2 , 93-329 Łódź.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • w celu założenia przez Ciebie i prowadzenia przez nas Konta Klienta w Serwisie internetowym www.oplot.eu. Przetwarzane są wówczas dane podane w formularzu rejestracyjnym w Serwisie internetowym, tzn. adres e-mail, ustanowione hasło oraz dane osobowe podane przy rejestracji konta: imię i nazwisko, dane adresowe do wysyłki towarów, adres e-mail oraz numer telefonu. Podstawą przetwarzania Twoich danych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonywania umowy prowadzenia Konta;
 • w celu wykonania Umowy sprzedaży towarów dostępnych w Serwisie internetowym. Przetwarzane są wówczas podane przez Ciebie przy zakupie towarów, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe do wysyłki towarów oraz dane dotyczące płatności. Podstawą przetwarzania Twoich danych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy sprzedaży towarów;
 • w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta Klienta i zakupu towarów, tj. przeglądania strony www Serwisu Internetowego czy wyszukiwania towarów. Przetwarzane są wówczas dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID adresu IP. Podstawą przetwarzania Twoich danych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes prawny w przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Administratora;
 • w celu prowadzenia statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Serwisie internetowym, ułatwienia korzystania z Serwisu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu internetowego. Przetwarzane są wówczas dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Serwisie internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego. Podstawą przetwarzania Twoich danych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes prawny w przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Administratora;
 • w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania. Przetwarzane są wówczas podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach, skargach i wnioskach, jak również dane dotyczące Zamówienia i/lub innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków. Podstawą przetwarzania Twoich danych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność przetwarzania dla wykonania obowiązku prawnego przez Administratora.
 • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i postępowaniach pozasądowych. Przetwarzane mogą być wówczas Twoje dane osobowe podane przy zakupie Towarów lub założeniu Konta Klienta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Podstawą przetwarzania Twoich danych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes prawny Administratora w przetwarzaniu Twoich danych.
 • w celu marketingu naszych towarów i usług. Przetwarzane są wówczas Twoje dane osobowe podane przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie internetowym w tym zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia Zamówień, historia wyszukiwań, kliknięcia w Sklepie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. Podstawą przetwarzania Twoich danych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO, tj. wyrażona przez Ciebie zgoda na otrzymywanie treści marketingowych od Administratora oraz uzasadniony interes prawny Administratora w prowadzeniu marketingu bezpośredniego swoich usług.
 1. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Serwisu internetowego.

 1. Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Użytkownika. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 1. kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
 2. kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny, liczony od dnia 1 stycznia następującego po dacie ostatniego kontaktu);
 3. po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Serwis internetowy – dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Dane dotyczące Zamówień usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło dane zdarzenie lub złożono Zamówienie.

Dane dotyczące Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika przez Użytkownika.

Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Serwisu internetowego.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe przekazujemy następującym kategoriom odbiorców:

 1. organom państwowym, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą;
 2. dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu internetowego np. w celu realizacji Zamówienia czy procedowania płatności. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.
 1. Przekazywanie danych poza obszarem EOG

Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców (Microsoft, Google) mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych Użytkownika poza terytorium EOG, w tym do USA, Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 6. żądania przenoszenia danych osobowych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane. Oznacza to, że jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do uzyskania od Administratora informacji o:

 • celach przetwarzania;
 • kategoriach przetwarzanych danych osobowych;
 • odbiorcach lub kategoriach odbiorców Twoich danych;
 • planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu;
 • prawach przysługujących Ci na mocy RODO;
 • źródle, z którego Administrator uzyskał Twoje dane, jeżeli nie przekazałaś/przekazałeś mu ich bezpośrednio;
 • zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

jak również do uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: sklep@oplot.eu

Udzielenie przez Administratora na pierwsze zgłoszone przez Ciebie żądanie jest bezpłatne, ale za każde kolejne żądanie Administrator może obciążyć Cię kosztami przygotowania odpowiedzi na Twój wniosek o dostęp do danych.

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych, jeżeli są one niekompletne.

Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: sklep@oplot.eu

Jeżeli dokonałeś rejestracji w Serwisie Internetowym swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Serwisie Internetowym.

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej, jeżeli jest to konieczne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora lub przeciwko Administratorowi, o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: sklep@oplot.eu

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora, tj. do zaprzestania przez niego ich przetwarzania w postaci wykraczającej poza samo przechowywanie Twoich danych, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 • gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: sklep@oplot.eu

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem, którego podstawą jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów przez Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: sklep@oplot.eu

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych. Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Żądanie to dotyczy jedynie sytuacji, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych jest wyrażona przez Ciebie zgoda na ich przetwarzanie lub niezbędność przetwarzania dla wykonywania umowy zawartej z Administratorem, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) RODO.

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: sklep@oplot.eu

Skarga do organu nadzorczego (art. 77 RODO)

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO, masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Prawo do cofnięcia zgody (art. 7 ust. 3 RODO)

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: sklep@oplot.eu

 1. Możliwość profilowania Twoich danych osobowych przez Administratora

Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Serwisy internetowego. W związku z tym, na podstawie art. 21 ust. 2 RODO masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym celu Twoich danych przez Administratora.

Klauzule zgód używane przez Administratora:
 1. zgoda marketingowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. zgoda na przesłanie oferty drogą elektroniczną

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od administratora danych osobowych informacji handlowej i materiałów promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.kontakt marketingowy przy wykorzystaniu narzędzi komunikacji elektronicznej)

Wyrażam zgodę na kontakt ze strony administratora danych osobowych, z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par. 1. Prawa telekomunikacyjnego.

POLITYKA COOKIES

Serwis www.oplot.eu używa plików cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Więcej informacji o sposobie funkcjonowania plików cookies znajdziesz np. na stronie https://wszystkoociasteczkach.pl.

Do czego używamy plików cookies?

Pliki cookies używamy w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
Jakich plików cookies używamy?

Serwis www.oplot.eu stosuje dwa typy plików cookies:

wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),

funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:

cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny oplot.eu; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/, https://policies.google.com/privacy

cookies inspectlet.com – służą do określenia sposobu używania strony przez użytkowników; dokładny sposób działania i politykę prywatności można znaleźć pod adresem: https://www.inspectlet.com/legal,

cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.

Podstawy prawne przetwarzania

Powyższe dane zbieramy w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika (Par 6 pkt.1 lit a RODO), w celu wykonania umowy lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy (Par 6 pkt.1 lit b RODO). Dane możemy przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych (PAR 6 pkt.1 lit.f RODO).

Czy pliki cookies zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Jak długo będziemy przetwarzać pliki cookies?

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na zapisywanie plików cookies, co 365 dni od daty wyrażenia zgody na ich zapisywanie, będziemy podczas Twojej kolejnej wizyty na naszych stronach prosić Cię o ponowne wyrażenie zgody na ich zapisywanie.

Usuwanie plików cookies

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej, aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, jednakże może także uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcji lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17441/windows-internet-explorer-change-reset-settings)
Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek)
FireFox (https://support.mozilla.org/pl/kb/firefox-opcje-preferencje-i-ustawienia)
Opera (https://help.opera.com/pl/touch/settings/)
Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/3118621?hl=pl)
Safari (https://support.apple.com/kb/ph5042)