REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM OPLOT.PL

§1

POJĘCIA UŻYTE NA POTRZEBY NINIEJSZEGO REGULAMINU

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep dokona kompletacji zamówienia i przekaże je do wysyłki za pośrednictwem wybranej przez Klienta formy dostawy.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt państwowych i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient – osoba fizyczna , prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną dokonująca zakupów w Sklepie.

Konto Klienta – usługa udostępniana przez Sklep internetowy i umożliwiająca podgląd oraz zarządzanie przez Klienta informacjami handlowymi związanymi z jego zamówieniami, a także jego danymi osobowymi.

Przelew elektroniczny – płatność dokonywana przez Klienta za pośrednictwem elektronicznego konta bankowego („on-line”) lub za pośrednictwem systemów:  , Przelewy 24,  BLIK, karta płatnicza lub innych systemów płatności on- Line udostępnionych przez Sklep.

Przelew zewnętrzny – płatność dokonywana przez Klienta za pośrednictwem tradycyjnego lub elektronicznego konta bankowego lub poczty lub innego podmiotu świadczącego usługi związane z realizacją przelewów pieniężnych.

Sklep internetowy („Sklep”) – elektroniczna platforma handlowa udostępniona pod adresem oplot.eu (umożliwiająca sprzedaż produktów będących w ofercie Sklepu za pośrednictwem sieci Internet. Sklep internetowy prowadzony jest przez  przedsiębiorstwo OPLOT Borys Gołębiowski z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Wigilijnej 2/2, kod pocztowy 93-329 Łódź, NIP: 731-139-05-15, wpis do ewidencji działalności dokonany przez Referat Handlu, Usług i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi – Delegatura Łódź Górna, Łódź, Ul Politechniki 32 pod numerem 58086 w dniu 31-08

Cena – suma pieniężna odpowiadająca wartość przedmiotu sprzedaży określona w walucie polskiej, uwidoczniona przy towarze za 1 metr bieżący w przypadku przewodów lub za sztukę w przypadku innych przedmiotów wraz z podatkiem VAT.

Konsument – osoba, która zawiera umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną.

§2

ŚRODOWISKO SPRZEDAŻY, PRZYJMOWANIA ZAMÓWIEŃ ORAZ INFORMACJI O PRODUKTACH

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość oraz udostępnia usługi za pośrednictwem sieci Internet.
  2. Informacje na temat produktów Sklep zamieszcza w serwisie internetowym opublikowanym pod adresem oplot.eu
  3. Produkty  prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  4. Składane przez Klientów zamówienia produktów przyjmowane są za pośrednictwem serwisu opisanego w ust.2 powyżej.
  5. Przyjęcie zamówienia produktu nie wymaga założenia Konta Klienta, przy czym wyłącznie Konto Klienta umożliwia Klientowi dostęp do związanych z nim usług dodatkowych

§3

ZAMÓWIENIE PRODUKTU

 1. Złożenie zamówienia produktu/ów obejmuje:
  a. oznaczenie wyboru zamawianych produktów, w tym ich rodzaju oraz ilości;
  b. przekazanie informacji o Kliencie dokonującym zapłaty w tym:
                   – w przypadku osób fizycznych: imienia, nazwiska, numeru pesel, numeru NIP,  adresu e-mail, numeru telefonu oraz informacji czy zakup jest  dokonywany w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (czy klient jest konsumentem),
                   – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających  osobowości prawnej, którym przepisy przyznają zdolność prawną: firmy numerów regon i NIP, siedziby, adres e-mail oraz numeru telefonu.
             c. przekazanie informacji o adresie dostawy oraz podmiocie upoważnionym do odbioru dostawy;
             d. oznaczenie metody dostawy;
             e. dokonanie wyboru sposobu płatności.
  2. Złożenie zamówienia produktu/ów  potwierdzane jest pocztą elektroniczną (e-mail) i zawiera:
             a. indywidualny, nadany przez Sklep numer zamówienia, oraz
             b. szczegółowe informacje handlowe związane z zamówieniem tj. cenie wraz ze wszystkimi jej składnikami oraz kosztach, miejscu, sposobie i terminie dostawy.
  3. Złożenie zamówienia produktu/ów oznacza złożenie przez klienta oferty zakupu towaru ze sklepu. Wysłanie przez sklep potwierdzenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej oznacza przyjęcie oferty przez sklep.
  4. Zamówienie produktu/ów zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkt  jest dostępny w magazynie Sklepu.  
  5. Sklep może uzależnić realizację zamówienia od spełnienia przez Klienta dodatkowych warunków.
  6. Sklep wystawi paragon lub paragon fiskalny do każdego zamówienia Klienta. Na życzenie Klienta Sklep wystawi fakturę VAT.
  7. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez elektroniczne przekazanie klientowi paragonu lub faktury VAT lub  paragonu fiskalnego.

§4

NIEDOSTĘPNOŚĆ PRODUKTU

 1. W przypadku, gdy Sklep stwierdzi brak dostępności wszystkich lub części zamówionych produktów Klient zamiast potwierdzenia złożenia zamówienia otrzyma pocztą elektroniczną stosowną informację, a do zawarcia umowy nie dochodzi.
  2. W takim wypadku, Klient podejmuje decyzje o:
  a. częściowej realizacji zamówienia, albo
  b. anulowaniu całości zamówienia,
  o czym niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych również za pośrednictwem poczty elektronicznej  poinformuje Sklep. W przypadku braku udzielenia informacji
  w ww. terminie uważa się, iż Klient rezygnuje z zamówienia. W przypadku podjęcia decyzji o częściowej realizacji zamówienia do zawarcia umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia nowej oferty przez sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej .

§5

WYCOFANIE ORAZ ZMIANA ZAMÓWIENIA

 1. Klient może wycofać zamówienie w czasie jego realizacji.
  2. Klient może dokonać zmiany w zamówieniu w czasie jego realizacji za pośrednictwem usługi Konto Klienta lub internetowego formularza kontaktowego udostępnionego przez Sklep. Opisane uprawnienie wygasa z chwilą wysłania przez Sklep pocztą elektroniczną  informacji o zakończeniu realizacji zamówienia.
  3. Wycofanie zamówienia lub jego zmiany zostaną potwierdzone przez Sklep drogą korespondencji e-mail.

§6

CENY

 1. Ceny produktów umieszczone w serwisie internetowym opublikowanym pod adresem oplot.eu są cenami brutto (to znaczy zawierają podatek VAT w obowiązującej wysokości) oraz wyrażone są walucie Polski złoty oraz nie zawierają kosztu dostawy.
  2. Cena produktu wiąże Sklep w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  3. Zmiany cen produktów nie wpływają na ceny ustalone w zamówieniach złożonych przed dokonaniem zmian.

§7

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Sklep dołoży wszelkich starań aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy. Orientacyjny czas realizacji zamówienia wynosi  2 do 3  dni roboczych.
  2. W czasie realizacji zamówienia produkty są kompletowane, należycie pakowane oraz przygotowywane do wysyłki za pośrednictwem wybranej przez Klienta formy dostawy.
  3. O zakończeniu realizacji zamówienia i przekazaniu do dostawy Klient zostanie powiadomiony drogą korespondencji e-mail.

§8

DOSTAWY

 1. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem usługi „Paczkomaty 24/7” , firmą kurierską „DHL” lub „DPD” zgodnie z wyborem Klienta dokonanym przy składaniu zamówienia.
  2. Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez firmy In Post Sp. z o.o. (operatora usługi „Paczkomaty 24/7” ) oraz DHL Express (Poland) Sp. z o.o. DPD POLska szacunkowy, deklarowany czas dostawy wynosi:
  a. 1 dzień roboczy (DHL).
  b. 2 dni robocze („Paczkomaty 24/7”);
  3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktów lub opóźnienie w dostawie spowodowane:
           a. błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta przy składaniu zamówienia,
           b. siłą wyższą.
  4. Koszty dostawy ustalane są według stawek obowiązujących u ww. Operatorów.  

   5. Wysyłka dokonywana jest z adresu: OPLOT, ul. 6 Sierpnia 58/60,90-638 Łódź
  7. Istnieje możliwości odbioru towaru w siedzibie Sklepu: , ul. 6 Sierpnia 58/60,90-638 Łódź , po wcześniejszym mailowym lub telefonicznym uzgodnieniu godziny odbioru

§9

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Przy składaniu zamówienia Klient może wybrać jedną z form płatności:
  a. przelew elektroniczny; BLIK, płatność kartą on-line,
  b. przelew zewnętrzny.
  3. W przypadku nadpłaty Sklep zwraca ją  przelewem na konto bankowe Klienta.

§10

REKLAMACJE

 1. Jeżeli towar zamówiony przez Klienta będącego konsumentem jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez wymianę na nowy, chyba że naprawa jest niemożliwa  lub wymaga nadmiernych kosztów.
  2. Jeżeli konsument, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może wymiany produktów albo jeżeli Sklep nie zdoła spełnić takiego żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia
  ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie można odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.
  3. W przypadku niezgodności dostarczonych produktów z umową Klient  będący konsumentem powinien:
  a. pisemnie drogą mailową na adres sklep@oplot.eu( lub za pomocą listu poleconego wysłanego na podany w regulaminie adres) poinformować Sklep o stwierdzonej niezgodności w terminie 30 dni.
  od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową,
  b. odesłać reklamowane produkty za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłką pocztową ekonomiczną na adres: podany w regulaminie wraz z dowodem zakupu (paragonem, paragonem fiskalnym lub fakturą) oraz z opisem reklamacji, żądaniem oraz uzasadnieniem.
  4. Sklep  w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta wysyłając na jego adres listem poleconym oraz pocztą elektroniczną informacje co do wyniku reklamacji oraz w wypadku jej uwzględnienia informacje dotyczącą każdorazowo ustalonego czasu naprawy lub wymiany towaru na wolny od wad.
  5. Klient będący konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu produktów objętych zamówieniem.
  6. Klient, niebędący konsumentem, w przypadku wady produktu zmniejszającej jego wartość
  lub użyteczność ma prawo do złożenia reklamacji w formie pisemnej za pośrednictwem listu poleconego lub poczty kurierskiej w terminie 7 dni od daty doręczenia produktów.
  7. Klient wymieniony w ust.6 może żądać obniżenia ceny , wymiany towaru na nowy lub obniżenia ceny. Sklep rozpatruje zasadność reklamacji oraz wymienionych żądań i decyduje, które z żądań zostanie spełnione. O decyzji sklep informuje Klienta droga poczty e-mail oraz listu poleconego w terminie 30 dni od otrzymania pisma opisanego w ust. 6
  8. Nie udziela się gwarancji na jakiekolwiek produkty sprzedawane w Sklepie.

§11

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem, dokonujący zakupów w Sklepie może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.
  2.  Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym klient najwcześniej miał możliwość odebrania przesyłki.
  3. Klient, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zobowiązany jest do dokonania zwrotu zakupionych produktów w stanie niepogorszonym.
  4. Zwracany towar należy odsyłać w terminie określonym w ust. 1 w stanie niepogorszonym razem z otrzymanym elektroniczne paragonem, paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.
  5. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócone produkty w ciągu 14 dni roboczych od dnia doręczenia ich na adres Sklepu, przelewem na konto bankowe Klienta.
  6. Koszty przesyłki obciążają Klienta. Koszt odesłania zwróconych produktów nie podlega zwrotowi.
  7. Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
  8. W stosunku do klientów niebędących konsumentami przepisów niniejszego paragrafu nie stosuje się.

 

§12

DANE OSOBOWE

 1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy.
  2. Zgoda, o której mowa w ust. 1 obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, w niezmienionym celu przetwarzania.
  3. Dane osobowe są zabezpieczone przez wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem
  4. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  5. Klient ma dostęp do swoich danych osobowych poprzez Konto Klienta, może je modyfikować w każdym czasie.
  6. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

§13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W każdym wypadku, gdy niniejszy Regulamin przewiduje zwrot Klientowi wpłaconych środków pieniężnych, Sklep zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli:
  a. pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania
  do przesłania Sklepowi numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle przedsiębiorstwu OPLOT takiego numeru rachunku bankowego, lub
  b. gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu.
  2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
  3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem w języku polskim.
  4. Dostępność informacji o produktach na stronach internetowych Sklepu nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia.
  5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z witryny Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych lub innych przyczyn od niego niezależnych.
  6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
  7. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu.
  8. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez Sąd właściwy ze względu na adres prowadzącego sklep.
  9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
  10. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone w stronach internetowych Sklepu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
  11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2012 r.
  12. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronach internetowych Sklepu zmienionego Regulaminu.
  13.  Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według jego dotychczasowych postanowień.